پارس برق
پرینت
دو راه روکشدار


واحد:mm

کد سایز سیم
بسته بندی
AWG mm2
BF-1.25S 22-16 0.5-1.0 100تعداد دربسته
BF-2.0S 16-14 1.5-2.5
BF-5.5S 12-10 4.0-6.0