پارس برق
پرینت
سرسیم مادگی نردار روکشدار

واحد:mm

کد NEMA Size سایزسیم بسته بندی
W T AWG mm2
MF1.25-7A 6.4 0.8 22-16 0.5-1.0 100تعداددربسته
MF2-7A 6.4 0.8 16-14 1.5-2.5
MF5.5-7A 6.4 0.8 12-10 4.0-6.0