پارس برق
پرینت
سرسیم مادگی روکشدار

واحد:mm

کد NEMA Size سایزسیم بسته بندی
W T AWG mm2
LV1.25-3A 2.8 0.5 22-16 0.5-1.0 100تعداددربسته
LV1.25-3A8 2.8 0.8 22-16 0.5-1.0
LV1.25-5A 4.8 0.5 22-16 0.5-1.0
LV1.25-5A8 4.8 0.8 22-16 0.5-1.0
LV1.25-7A 6.4 0.8 22-16 0.5-1.0
LV2-3A 2.8 0.5 16-14 1.5-2.5
LV2-3A8 2.8 0.8 16-14 1.5-2.5
LV2-5A 4.8 0.5 16-14 1.5-2.5
LV2-5A8 4.8 0.8 16-14 1.5-2.5
LV2-7A 6.4 0.8 16-14 1.5-2.5
LV2-8A 8.0 0.8 16-14 1.5-2.5
LV2-10A 9.5 0.8 12-10 4.0-6.0
LV5.5-7A 6.4 0.8 12-10 4.0-6.0
LV5.5-10A 9.5 0.8 12-10 4.0-6.0