پارس برق
پرینت
داکت0104


FD-20FD-30

واحد:mm

W H
گنجایش سیم
(16-14 AWG)

طول

FD-20 20.4 14.4 5~12pcs  50cm
FD-30 29.0 24.9 12~30pcs