پارس برق
شماره سیم
  • شماره سیم حلقوی
  • شماره سیم چسبی
  • شماره سیم فشاری
  • شماره سیم نوع تخت
  • پایه شماره سیم نوع تخت