پارس برق
پرینت
شماره سیم نوع تخت
واحد:mm

کد L W T تعداد کاراکتر قابل نصب
بسته بندی
MS-65 65.0 9.0 6.7 9قطعه 100تایی
MS-100 100.0 9.0 7.0 16قطعه
MS-135 135.0 9.0 7.0 23 قطعه
MS-135L 135.0 9.0 13.0 21قطعه