پارس برق
پرینت
سرسیم نرومادگی لول تمام روکشa


واحد:mm

کد W سایز سیم
بسته بندی
AWG mm2
F1.25-B 4.0 22-16 0.5-1.0 100تعداد در بسته
F2-B 4.0 16-14 1.5-2.5
F2-B5 5.0 16-14 1.5-2.5
F5.5-B 5.0 12-10 4.0-6.0


واحد:mm

کد W سایز سیم
بسته بندی
AWG mm2
F1.25-A 3.8 22-16 0.5-1.0 100تعداددربسته
F2-A 3.8 16-14 1.5-2.5
F2-A5 4.9 16-14 1.5-2.5
F5.5-A 4.9 12-10 4.0-6.0